پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 1 اسفند 1397
نمایش بر اساس حروف الفبا

دکتر حمیدرضا حبشی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر حسین حسن پور درویشی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

فاطمه حسینمردی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر راحیل حسینی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر محمدرضا حصارکی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مصطفی حقی کاشانی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسیDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0