پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دروس

 

 

توسط كميته ترفيعات دانشكده / پژوهشكده / مركز تكميل مي شود .

 

 

 

 

عنوان درس يا طرح موظف پژوهشي * *

شماره درس

( سمت در طرح )

تعداد واحد

( تاريخ شروع )

مقطع ***

( تاريخ خاتمه )

تعداد  دانشجو

تعداد فرم ارزشيابي

نمره ارزشيابي كيفيت تدريس

واحد معادل

( پژوهش ) **

ارسال به موقع /

با تأخير نمرات ****

دوم 93-94

برنامه ریزی مسکن

311001

2

کارشناسی ارشد

43

 

 

 

 

دوم 93-94

پروژه نهایی

100295

6

کارشناسی

2

 

 

 

 

دوم 93-94

توانمندسازی بافت شهری

10399

2

دکتری

4

 

 

 

 

دوم 93-94

سمینار

31100

2

کارشناسی ارشد

20

 

 

 

 

دوم 93-94

سیر اندیشه های شهرسازی

102112

2

کارشناسی ارشد

7

 

 

 

 

دوم 93-94

شهر و شهرسازي معاصر ايران

10229

3

کارشناسی ارشد

19

 

 

 

 

دوم 93-94

کار آموزی

100270

5

کارشناسی

9

 

 

 

 

اول 93-94

برنامه ریزی مسکن

311001

3

کارشناسی ارشد

26

 

 

 

 

اول 93-94

برنامه ریزی مسکن

311001

2

کارشناسی ارشد

33

 

 

 

 

اول 93-94

بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی

102297

2

کارشناسی ارشد

10

 

 

 

 

اول 93-94

پروژه نهایی

100295

2

کارشناسی

10

 

 

 

 

اول 93-94

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

102107

2

کارشناسی ارشد

26

 

 

 

 

اول 93-94

سیر اندیشه های شهرسازی

102112

5

کارشناسی ارشد

5

 

 

 

 

اول 93-94

نظریه های برنامه ریزی شهری

103092

5

دکتری

12

ميانگين نمراشيابي / جمع واحد معادل :

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

رديف

عنوان درس

مقطع

رشته تحصيلي

1

توانمندسازي بافتهاي شهري

دكتري

شهرسازي

2

برنامه ریزی مسکن

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

3

سمينار

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

4

تاريخ شهر

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

5

سير انديشه ها در شهرسازي

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

6

كارگاه شهرسازي1

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

7

كارگاه شهرسازي 2

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

8

شهر و شهرسازي معاصر ايران

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

9

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

10

نظریه های برنامه ریزی شهری

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

11

بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

 

رديف

عنوان درس

مقطع

رشته تحصيلي

12

در آمدي بر شهرشناسي

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

13

درك و بيان محيط شهري

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

14

شناخت فضاي شهري

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

15

طرح شهرسازي 2

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

16

طرح شهرسازي 3

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

17

طرح شهرسازي 4

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

18

طرح شهرسازي 5

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

19

مباني طراحي 1

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

20

مباني طراحي 2

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

21

مباني مهندسي معماري و ساختمان

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

 

رديف

عنوان درس

مقطع

رشته تحصيلي

22

طراحي معماري

كارشناسي

مهندسي عمران

23

اصول و مباني معماري و شهرسازي

كارشناسي

مهندسي عمران

24

رسم فني و نقشه كشي ساختمان

كارشناسي

مهندسي عمران

25

پروژه نهايي

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

26

كار آموزي

كارشناسي

معماري

27

كار آموزي

كارداني

تكنولوژي معماري

28

كار آموزي

كارداني

نقشه كشي معماري

29

طراحي فني ساختمان

كارداني

تكنولوژي معماري

30

 

كارداني

 

31

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر ملیحه احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

m.ahmadi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0