پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


انتشارات

انتشارات-جزوات دانشگاهي

رديف

عنوان جزوه

مقطع

رشته تحصيلي

1

برنامه ریزی مسکن

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

2

در آمدي بر شهرشناسي

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

3

اصول و مباني معماري و شهرسازي

كارشناسي

مهندسي عمران

4

ترسيم فني ساختمان 1(سازه هاي بتن آرمه متداول)

كارداني

تكنولوژي معماري

5

سير انديشه ها در شهرسازي

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

 

 

 

 

 

 

 

همكاري در انتشار كتب

رديف

عنوان كتاب

نوع همكاري

انتشار

1

معماري مسجد

نظارت بر چاپ و مسئول فني

 

2

معماري فضاي سبز شهري

نظارت بر چاپ و مسئول فني

 

3

اصول و روشهاي طراحي فضاهاي شهري در ايران

نظارت بر چاپ و مسئول فني

 

4

 گونه شناسي والگوي طراحي مسكن بم

نظارت بر چاپ و مسئول فني

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

تهيه  و انتشارپاور پوينت دروس

رديف

عنوان درس

مقطع

رشته تحصيلي

1

توانمندسازي بافتهاي شهري

دكتري

شهرسازي

2

تاريخ شهر

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

3

شهر و شهرسازي معاصر ايران

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

4

تاریخ شهر و شهرسازی در ایران

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

5

نظریه های برنامه ریزی شهری

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

6

بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی

كارشناسي ارشد

برنامه ريزي شهري

7

طرح شهرسازي 5

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

8

مباني مهندسي معماري و ساختمان

كارشناسي

مهندسي شهرسازي

9

 

 

 دکتر ملیحه احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

m.ahmadi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0