پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتی

سال انتشار

نوع تحقیق

نام نشریه

محل ارائ

ه

عنوان تحقبق

ردیف

1378

 

علمی پژوهشی

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست

-

توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا

1

2009

International Conference

World Academy Of Science,Engineering And Technology(Paris,France)

International Conference on Urban,Regional Planning and Transportation

Pacification in urban centers with a view to Islamic Doctrines(case study:YAZD)

 

2

 

 

2013

International Conference

Sustainable City

International Conference on Urban Regeneration And Sustainability

The effect of the scale of mosques and the relationship with passenger access in Islamic cities in the Safavid age

 

3

 

 

1392

ترویجی

شهر ، زندگی، زیبایی

ویژه نامه فضاهای عمومی

سازمان زیبا سازی شهر تهران

-

پیاده مداری در شهر

در باره لزوم توجه به کیفیت محیط شهری

 

 

4

 

1394

علمی پژوهشی

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست

-

ارزیابی تاثیرات هوشمندسازی شهر با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار

 

 

 

5

 

2015

International Conference

برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت شهری

International Conference on Human,Architecture,Civil Engineering and City

 

ارزیابی سرانه های مسکن در طرحهای توسعه شهری با تاکید بر جمعیت و اقلیم

 

6

 

 

1394

علمی پژوهشی

 

هویت شهر

-

بررسی تاثیر بازطراحی پیاده­ راه­های شهری بر میزان افزایش تردد پیاده ،محور مورد مطالعه: خیابان ولیعصر تهران(حدفاصل میدان ولیعصر تا سه راه جمهوری)

در حال داوری

 

 

 

7

 

October 8-9

2015

International Conference

International  Journal of Urban Planning ,Regional Development and Information Society

17th International Conference on Urban Planning ,Regional Development and Information Society

Comparative Study of Properties of Iranian Historical Gardens by Focusing on Climate

8

پذیرش چاپ

February,21

2015

-

Mediterranean Journal of Social Science

-

Role of Urban Regeneration in Strengthening Community Development(Case study:Kowsar neighborhood ,region12 Tehran)

9
نظارت برتهيه  طرح تحقيقلتي "بررسي تاثير و كارايي ضوابط و مقررات ساختماني در بهبود سيماي كالبدي شهرها"داوري مقالات علمي پژوهشي

 

 

 

داداتوسط كميته ترفيعات  تكميل مي شود .

 

رديف

عنوان مقاله  علمی پزوهشی یا طرح دانشگاهی

نام نشریه

 یا واحد دانشگاهی

مرتبه

 

تاريخ داوری

 

واحد معادل

 

1

ارزیابی توان اکولوژیک پارک جنگلی بزچفت به منظور توسعه تفرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS )

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

February 21, 2015

 

 

 

2

طراحی اکولوژیک؛ گامی در راستای پایداری زیست محیطی شهرها (مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد)

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

February 27, 2015

 

 

 

3

بررسی برخی راهکارهای مدیریتی در حیطه مهندسی فضای سبز جهت کاهش آلرژی زایی گیاهی

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

April 5, 2015

 

 

 

4

نگاهی پدیدارشناسانه به طراحی مناظر مقدس شهری

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

April 5, 2015

 

 

5

ارزیابی نقش و عملکرد انجمن های زیست محیطی بر ارتقای پایداری زیستی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: انجمن سبز چیا - شهرستان مریوان)

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

April 18, 2015

 

 

 

6

بررسی تاثیرگذاری تیغه های داخلی بادگیرها در کاهش انرژی محیطی خانه های یزد

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

May 9, 2015

 

 

 

7

تحلیل سطح دسترسی به فضاهای فراغتی درون شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران)

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

December 6, 2015

 

 

 

8

طراحی الگوی بومی در جهت کاهش مصرف انرژی در بخش مسکن

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

December 6, 2015

 

 

 

9

ساخت مدل مفهومی تاب آوری کاربری اراضی شهری در برابر بلایا با رویکرد توسعه پایدار

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

December 6, 2015

 

 

 

10

ارزیابی اثرات زیست محیطی صنعت بر کیفیت محیط زیست شهری (مطالعه موردی: استان های کشور)

 

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

علمی پژوهشی

 

January 15, 2016

 

 

 
داوري پايان نامه هاي كارشناسي ارشد

 

 

توسط كميته ترفيعات  تكميل مي شود .

رديف

عنوان پروژه ، پايان نامه و رساله

نام دانشجو

مقطع

تاريخ شروع

تاريخ دفاع

تعداد واحد

واحد معادل

1

تدوین معیارهای ایجاد فضاهای فراغتی با رویکرد برنامهریزی فرهنگی(خ نوبهار شهر کرمانشاه)

مهیا قبادی قیماسی

کارشناسی ارشد

 

24/1/94

6 واحد داوری

 

2

تدوین مکانیابی مجتمع های ایستگاهی بر اساس مبانی توسعهمبتنی بر حمل و نقل همگانی(TOD )

سمیرا بهرامی

کارشناسی ارشد

 

30/6/94

6 واحد داوری

 

3

تدوین شاخصهای افزایش کیفیت زندگی در محلات تاریخی با رویکرد توسعه محلات سنتی(محله هفت چنار تهران)

حجت قلی نژاد

کارشناسی ارشد

 

20/11/93

6 واحد داوری

 

4

انعطاف پذیری ،رویکردی دیگر به عملکرد فضاهای باز در زمان بحران(منطقه 7 تهران)

حمید میلانچی

کارشناسی ارشد

 

20/11/93

6 واحد داوری

 

5

ارزیابی توسعه پایدار شهری با مدل فازی (نمونه موردی:همدان)

حسین خانجانی

کارشناسی ارشد

 

20/11/93

6 واحد داوری

 

6

ایجاد معیارهای درآمدهای پایدارشهرداریها باتاکید بر صنعت گردشگری(نمونه موردی شهر لاهیجان)

علیرضا پوریوسفی

کارشناسی ارشد

 

20/11/93

6 واحد داوری

 

7

تدوین مدل جامع ارزیابی پیش از اجرای طرح های شهری با استفاده از منطق فازی

محمد امین رضاییان

کارشناسی ارشد

 

29/6/94

6 واحد داوری

 

 

جمع واحد معادل :داوري طرح تحقيقاتي دانشگاهي:

داوري طرح "بررسي بناهاي آرامگاهي زنجان"

تهيه طرح تحقيقاتي:

طرح تحقيقاتي "بررسي راهكارهاي صرفه جويي انرژي در معماري و شهرسازي"

دکتر ملیحه احمدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

m.ahmadi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0