پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتی


محمود احمدی شریف

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.sharif@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0