پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمحمد اکبری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.akbari@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0