پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
دکتر زهرا امیرحسینی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 z.amirhosseini@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0