پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتیدکتر زهرا امیرحسینی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 z.amirhosseini@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0