دکتر امیر ایازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

a.ayazi@qodsiau.ac.ir


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0