پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
دکتر امیر ایازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

a.ayazi@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0