دکتر سید روح اله ابراهیمی محمود آباد
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
ebrahimiyazd@qodsiau.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0