پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


انتشارات

سوابق پژوهشی

-          مقالات منتشر شده در مجلات علمی انگلیسی زبان

Journal, Vol, page

Year

Title

Authors

 

Iranian journal of applied animal Science, 5 (4): 883-888.

2015

Utilization of date by product on sheep feeding: its ruminal degradation, nutrient digestibility and its effect on sheep growth

Taghinejad-Roudbaneh, M., Ebrahimi, Ghoreyshi, H, Kazemi, M.

1

Agrochimica, 58 (1): 112-118.

2014

Evaluation of gamma and electron beam irradiations effects on chemical composition and ruminal degradability of palm kernel cake

Ebrahimi-Mahmoudabad,  S.RTaghinejad-Roudbaneh, M

2

 International Journal of Biosciences, 6. 201-209

2014

Effects of feeding whole and ground barley grains on its ruminal dry matter and crude protein degradability and performance of male lambs

Ebrahimi-Mahmoudabad,  S.RTaghinejad-Roudbaneh, M

3

Radiation Physics and chemistry, 79:1264-1269

2010

Effects of electron beam irradiation on chemical composition, anti-nutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of canola meal

Taghinejad-Roudbaneh, M., Ebrahimi, S.R., Azizi, S., Shawrang, P.,

4

Journal of animal and veterinary advances, 9: 1328-1333.

2009

Ruminal degradation and in vitrocrude protein digestibility of gamma irradiated meat and bone meal

Ebrahimi-Mahmoudabad,  S.RTaghinejad-Roudbaneh, M.,

5

Animal Feed Science and Technology, 151: 184–193.

2009

Chemical composition, secondary compounds, ruminal degradation and in vitro crude protein digestibility of gamma irradiated canola seed.

Ebrahimi-Mahmoudabad,  S.R, Nikkha, A., Sadeghi, A.A., Raisali, G.

6

Asian-Austuralasian. Journal of Animal Science. 23(3): 347-354

2010

Changes in nutritive value and digestion kinetics of canola seed due to microwave irradiation.

Ebrahimi-Mahmoudabad, S.R, Nikkha, A., Sadeghi, A.A.,

7

Journal of animal and veterinary advances, 8: 1298-1304.

2009

Changes in antintritional factors, ruminal degradabilitty and in vitro protein digestibility of gamma irradiated canola meal

Taghinejad-Roudbaneh, M., Shawrang, P., Rezapour, A., Sadeghi, A.A., Ebrahimi, S.R.,

8

Radiation Physics and chemistry. 801441-1447

 

2011

Investigation of electron beam irradiation effects on anti-nutritional factors, chemical composition and digestion kinetics of whole cottonseed, soybean and canola seeds.

Ebrahimi-Mahmoudabad,  S.RTaghinejad-Roudbaneh, M

9

 

-          مقالات منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی فارسی

 

نویسندگان

عنوان

سال

نام مجله، شماره و صفحه

1

مهدی تقی نژاد رودبنه-سیدروح اله ابراهیمی

اثرات تفت دادن پنبه دانه بر محتوای گوسیپول، روند تجزیه پذیری و قابلیت هضم پروتئین آن

1389

مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، شماره 13، صفحه 105-95.

2

سیدروح اله ابراهیمی-علی نیکخواه-علی اضغر صادقی- غلامرضا رئیسعلی

مطالعه اثرات پرتو گاما بر تركیباتشيميايي، عوامل ضد تغذيه اي، روندتجزيه پذيري و قابليت هضم برون تنیپروتئين خام كنجاله منداب بومي و اصلاحشده )کانولا

1390

مجله علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، ،شماره 92، صفحه 30-19.

 

3

سيدروح اله ابراهيمي محمودآباد-سعيد مهدي زاده

بررسی اثر انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغ های تخمگذار بومی مازندران

1394

 

مجله علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، در حال چاپ

4

ابراهیمی-نیکخواه-صادقی

تركيبات ضدتغذيه اي و تجزيه پذيري شكمبه اي ماده خشك و پروتئين خام دانه منداب عمل آوري شده با پرتو گاما و ميكروويو

1394

مجله پژوهش هاي علوم دامي مشهد (در دست چاپ)

5

قاسمی دارستانی-ابراهیمی-کیانفر

تاثیر سطوح مختلف پودر بره موم بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های بلدرچین در دوره رشد

1395

مجله پژوهش هاي علوم دامي تبریز (دانش کشاورزی)، شماره 26، صفحه 147-131.

 

-          مقالات منتشر شده در همایشی های علمی بین المللی

Type of presentation

Country

Meeting

Title

Authors

 

Oral

United Kingdom,

. British Society of Animal Science (bsas)

Antinutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of gamma irradiated canola seed. Proceedings. 2009.

Taghinejad-Roudbaneh, Nikkha, A., Sadeghi, A.A., M., Ebrahimi, S.R.,

1

Oral

United Kingdom

British Society of Animal Science (bsas).

Effect of monensin and monensin and thiamin on feedlot performance of Mehraban lambs given high concentrate diet. 2005. Proceedings.

Rowghani, E., Zamiri, M.J., Ebrahimi, S.R.

2

 

-          مقالات منتشر شده در همایشی های علمی داخلی

 

نویسندگان

عنوان

نام همایش

شهر

نوع ارائه

1

سیدروح اله ابراهیمی-مهدی تقی نژاد رودبنه

مطالعه اثرات بيم الکترون برترکيبشيمیایی، مواد ضد تغذيه اي، روند تجزيه پذيري و قابليت هضمپروتئين خام دانه کانولا

چهارمین کنگره علوم دامی کشور،

کرج

پوستر

2

مهدی تقی نژاد رودبنه-سیدروح اله ابراهیمی

اثرات ميكرويو بر محتوي گوسيپولو روند تجزيه پذيري پروتئين پنبهدانه،

چهارمین کنگره علوم دامی کشور،

کرج

پوستر

3

مهدی تقی نژاد رودبنه-سیدروح اله ابراهیمی

اثرات تفت دادن بر محتويگوسيپول و روند تجزیه پذیریپروتئین پنبه دانه در شکمبه گاو،

اولین کنگره علوم دامی و آبزیان،

شهرقدس

پوستر

4

سیدروح اله ابراهیمی-مهدی تقی نژاد رودبنه-فاطمه شیرمحمد-مرتضی مهری

مطالعه اثرات پرتو گاما بر روند تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين خام پودر گوشت و استخوان،

اولین کنگره علوم دامی و آبزیان،

شهر قدس

پوستر

5

فاطمه شیرمحمد- سیدروح اله ابراهیمی-مرتضی مهری

اثر مکمل اسید سیتریک و مکمل مس مازاد بر رشد و ترکیب لاشه کپور معمولی

اولین کنگره علوم دامی و آبزیان،

شهر قدس

پوستر

 

 

 

 

 

 

6

مهدی تقی نژاد رودبنه-سیدروح اله ابراهیمی

اثر تغذیه تفاله خرما فرآوري شده باسود بر عملکرد بره هاي پرواريقزل،

همایش علمی کاربردي استفادهاز پسماندهاي کشاورزي، شهريو صنعتی در جیره هاي غذاییدام، طیور و آبزیان، ،

دانشگاه تبریز

پوستر

7

مهدی تقی نژاد رودبنه-سیدروح اله ابراهیمی

بررسی ارزش غذایی تفاله خرما ومزیت نسبی جایگزینی آن در جیرهبره هاي پرواري قزل

همایش علمی کاربردي استفادهاز پسماندهاي کشاورزي، شهريو صنعتی در جیره هاي غذاییدام، طیور و آبزیان،

دانشگاه تبریز،

پوستر

8

مهدی سبحانی-سیدروح اله ابراهیمی-مهدی تقی نژاد رودبنه

اثرات پرتوتابی بیم الکترون برقابلیت هضم و روند تجزیه پذیریکنجاله زیتون در شکمبه گوسفند

همایش ملی تغذیه دام و طیور،

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه

پوستر

9

سیدروح اله ابراهیمی-مهدی تقی نژاد رودبنه

تاثیر مصرف دانه کامل جو و آسیابشده با الک هاي مختلف بر عملکردپرواري بره هاي نر تغذیه شده باجیره حاوي اوره زیاد

همایش ملی توسعه پرورش گوسفند در حاشیه دریای مازندران، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ساری

پوستر

10

سيد روح اله ابراهيمي-ساناز وقري  ساحره جوزي

اثر مصرف دانه کلزای عمل آوری شده با پرتو بیم الکترون بر عملکرد جوجه های بلدرچین

همايش كشاورزي مدرن و راههاي توسعه آن در كشور

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس

پوستر

11

سعيد مهديزاده-سيدروح اله ابراهيمي

بررسی سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد مرغ های تخمگذار بومی مازندران در مرحله اول تخمگذاری

همايش ملي نقش صنايع تبديلي در علوم كشاورزي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد آزاد شهر

پوستر

12

سيد روح اله ابراهيمي-ساناز وقري  ساحره جوزي

اثر مصرف دانه سوياي عمل آوری شده با پرتو بیم الکترون بر عملکرد جوجه های بلدرچین

دستاوردهاي نوين در علوم زيستي و كشاورزي

دانشگاه زابل

پوستر

13

ابراهیمی-تقی نژاد

بررسی مقدار و روند تجزیه پذیری شکمبه ای الیاف نا محلول در شوینده خنثی و اسیدی کنجاله زیتون عمل آوری شده با پرتو گاما و بیم الکترون

 

پنجمین کنگره علوم دامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

پوستر

14

ابراهیمی-تقی نژاد

-اثرات پرتوتابی الکترون و گاما بر ترکیبات شیمیایی و روند تجزیه پذیری شکمبه ای تفاله هسته خرما

پنجمین کنگره علوم دامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

پوستر

-          طرحهای پژوهشی انجام شده

 

عنوان طرح

مسئولیت در طرح

سال اجرا

مرجع اعطاء بودجه

1

مطالعه اثرات پرتو گاما بر روند تجزيه پذيري پودر گوشت و استخوان به روش كيسه‌هاي نايلوني

مجری

1387

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

2

اثرات پرتو بيم الكترون  بر مواد ضد تغذيه‌اي و قابليت هضم پروتئين خام دانه كانولاو سويا

مجری

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3

مطالعه اثرات پرتوتابی الكترون و گاما بر روند تجزیه پذیری کنجاله زیتون و تفاله هسته خرما در شکمبه

مجری

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

4

تاثير اندازه ی ذرات جو بر عملکرد پرواری، ویژگی های لاشه و تخمیر شکمبه ای بره های نر تغذیه شده با جیره حاوی اوره بالا

مجري

93

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

-           

دکتر سید روح اله ابراهیمی محمود آباد
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
ebrahimiyazd@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0