پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


افتخاراتدکتر مهدی ابراهیمی مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 m.ebrahimi@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0