پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


معرفی

  • سوابق تحصیلی و اجرائی
  • مشخصات فردیدکتر مهدی ابراهیمی مقدم

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 m.ebrahimi@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0