پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

رضا ایمان زاده
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
r.imanzadeh@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0