پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


یادداشت

رضا ایمان زاده
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
r.emanzadeh@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0