پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


انتشارات
تالیف و ترجمه

ردیف

 

عنوان کتاب

مشخصات کتاب

فیپا

نوع کتاب*

تاريخ اولین چاپ

چندمین چاپ

(با تجدید نظر)

نام ناشر

1

بهداشت ورزش )با رویکرد تکواندو)

987-964-96490-6-1

تالیف

1388

اولین

صموتی

2

تمرینات پلیومتریک برای نوجوانان

978-964-8555-18-9

ترجمه کتاب

1388

اولین

هخامنش

3

 

 

 

 رضا ایمان زاده
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
r.emanzadeh@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0