پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر حشمت اله پارسیان

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر منصوره پاک نژادی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر رضا پور حمید

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر امیرحسین پورجوهری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

علیرضا پهلوان

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر پژمان پیروزی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0