پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر مریم داروئی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر مهرنوش دمیرچلی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

پرویز دیندار

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0