پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فاطمه ربیعی فر

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر فائزه رجب زاده

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مجید رجبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر علیرضا رحمن

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

تورج رحیمی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر محمود رحیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

هومن رحیمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر اکرم رضا

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر حجت اله رفیعی شمس

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

فاطمه رفیعی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر پدرام روان شناس

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

آذر رهنما

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0