پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر مهدی زارع

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر بتول زارعی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر مانی زارعی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

علیرضا زند

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر رزیتا زنوزی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0