پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سید وحید سادات پور کاشانی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر حمیرا سلیمانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر شهرام سهیلی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0