پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 14 فروردين 1399

دکتر مانیا صالحی فر

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر معصومه صالحی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر دیانوش صانعی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

محمد صبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر سجاد صداقت

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

علی صفی وند

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مسعود صمدزاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


5.4.2.0
V5.4.2.0