پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر مانیا صالحی فر

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر معصومه صالحی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر دیانوش صانعی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

محمد صبری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر سجاد صداقت

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

علی صفی وند

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مسعود صمدزاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0