پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر سمیرا عرب

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

سید بهزاد علوی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر پرویز عبادی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0