پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر نادر غریب نواز

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر یاسمن غضنفری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

ربابه غفوری وایقان

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0