پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر امیر فتاح

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر لاله فخرائی فاروجی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر وجیهه فدائی نوغانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر غلامرضا فرجی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر آتوسا فردوسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر فاطمه فروهی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

فرحناز فرهادی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر الهام فرید چهر

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر رضا فقیه میرزائی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

فوژان فلکی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر مریم فهیم دانش

محل خدمت : دانشکده کشاورزی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0