پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی
محل خدمت : ریاست واحد

مرتضی قربانی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

محمدرضا قربانیان

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مهرناز قوامی رودسری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

بابک قوامی عدل

محل خدمت : دانشکده علوم پایه5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0