پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر مجید متین راسخ

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مسعود مجاوری آگاه

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر ابوالفضل محبی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

ایرج محمدزاده

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر جعفر محمدنژاد

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر طاهر محمدیان

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر امید مرادی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر مهدی مزینانی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر تکتم مستقیم

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر فریبا مشیرپور

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر حمید مظفری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر علیرضا مظلوم رهنی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر پیام معاونی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر محسن معدنی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

حسین منوری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر سید حبیب موسوی جهرمی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر سید روح اله موسوی طیبی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مژده مهدوی

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر شادی مهدیخانی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر راضیه مهرجو

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر مرتضی مهری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر مهتا میرزائی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0