پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

width=

دکتر فرشته نادری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه 

دکتر شهرام نامجویان

محل خدمت : دانشکده علوم پایه 

عباس نجفی زاده

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر جواد نظری افشار

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

دکتر افسانه نعیمی فر

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

دکتر آزیتا نوری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

دکتر سید محمدحسین نوری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

width=

دکتر احمد نوزاد گلی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

width=

محمد نیک روان

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0