پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دکتر داود هادی فر

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محسن هاشمی گهر

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

دکتر محمود هنرور

محل خدمت : دانشکده کشاورزی


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0