پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


مهدی گودرزی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
m.godarzi@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0