دروس
فیزیک پایه 1 و 2
فیزیک نور
فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
فیزیک حالت جامد پیشرفته
مکانیک کوانتومی پیشرفته
نظریه تابعی چگالی
آزمایشگاههای فیزیک


دکتر منصوره ایلخانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ilkhani@qodsiau.ac.ir


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0