پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


افتخارات
فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
دانشجوی ممتاز دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران 


دکتر منصوره ایلخانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ilkhani@qodsiau.ac.ir


5.4.2.0
V5.4.2.0