معرفی

  • مشخصات فردی
  • سوابق تحصیلی و اجرائی


دکتر منصوره ایلخانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ilkhani@qodsiau.ac.ir


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0