انتشارات
تالیف کتاب نورشناخت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، 1393


دکتر منصوره ایلخانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ilkhani@qodsiau.ac.ir


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0