زمینه های تحقیقاتی
شبیه سازی و تحلیل ساختار مواد
سنتز و آنالیز نانو ذرات 


دکتر منصوره ایلخانی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.ilkhani@qodsiau.ac.ir


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0