عباسعلی اوسطی
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
a.osati@qodsiau.ac.ir

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0