پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


دکتر حجت اله رفیعی شمس آبادی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک
h.rafie@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0