پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمنددکتر اکرم رضا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیک 

 a.reza@qodsiau.ac.ir
a.reza.student@gmail.com

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0