معرفی

 • سوابق تحصیلی و اجرائی
  • نام و نام خانوادگیمحمد صبری
  • پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر - مدیر گروه مقطع کارشناسی 
  • آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
  • رشته و گرایش تحصیلیهوش مصنوعی
  • پست الکترونیکm.sabri@qodsiau.ac.ir  
  • پست الکترونیک شخصیSabri.euni@gmail.com
محمد صبری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک 

 m.sabri@qodsiau.ac.ir
  sabri.euni@gmail.com

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0