پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


یادداشت
 ایمیل شخصی: Sabri.euni@gmail.comمحمد صبری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.sabri@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0