پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


زمینه های تحقیقاتی
  1. Biometric
  2. Image Processing
  3. Data Mining
  4. Pattern Recognition
  5. Machine learning
  6. Computational Intelligence
  7. Search Engines
  8. Combinatorial Optimization

محمد صبری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.sabri@qodsiau.ac.ir


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0