پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


علی صفی وند
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
a.safivand@qodsiau.ac.ir

5.4.2.0
V5.4.2.0