پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


یادداشت


علی صفی وند
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیک
a.safivand@qodsiau.ac.ir

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0