پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


افتخارات



مسعود صمدزاده

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک 

 m.samadzadeh@qodsiau.ac.ir


5.4.0.0
V5.4.0.0